Products

产品详细

  君不睹黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不睹高堂明镜悲鹤发,朝如青丝暮成雪。 人生喜悦须尽欢,莫使金樽空对月。 天分我材必有效,令嫒散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑役夫,丹邱生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟饱馔玉不够贵,希望长醉不肯醒。 古来圣贤皆浸静,惟有饮者留其名。 陈王夙昔宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,令嫒裘。

  jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí 。 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng 。 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng 。 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó 。 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú 。

  hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

  你岂非看不睹那黄河之水从天上飞跃而来,波涛翻腾直奔东海,再也没有回来。你没睹那年迈的父母,对着明镜感慨己方的鹤发。年青时的满头青丝当前已是明净一片。(喻意芳华短暂)(因此)人生…详情

  唐玄宗天宝初年,李白由羽士吴人筠引荐,由唐玄宗招进京,命李白为供奉翰林。不久,因权臣的谗悔,于天宝三年(744年),李白被倾轧出京,唐玄宗赐金放还。今后,李白正在江淮一带徘徊,思思极…详情

  将进酒,唐代以前乐府歌曲的一个标题,实质公共咏唱喝酒放歌之事。正在这首诗里,李白“借题阐扬”借酒浇愁,抒发己方的愤激心理。这首诗格外气象的呈现了李白桀骜不驯的性格:一方面临己方充满自…详情

  李白(701─762),字太白,号青莲居士,原籍陇西成纪(今甘肃省天水县左近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。从前正在蜀中就学漫逛。青年时代,早先漫逛宇宙各地。天宝初,因羽士吴筠的引荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的奇特礼遇。但因权臣禁止,不久即遭谗离职,长久逛…详情