Products

产品详细

  古代描述琼浆的诗句_唐诗宋词_小儿训诫_训诫专区。古代描述琼浆的诗句 1.江上青帘映白沙,垆头琼浆玉无暇。 2.羔羊荐琼浆,餍饫同豢牺。 3.葡萄琼浆夜光杯,欲饮琵琶即刻催 4.我今有琼浆,来坐松下石。 5.巴陵无穷酒,醉杀洞庭秋。 6.山中玄月甘菊

  古代描述琼浆的诗句 1.江上青帘映白沙,垆头琼浆玉无暇。 2.羔羊荐琼浆,餍饫同豢牺。 3.葡萄琼浆夜光杯,欲饮琵琶即刻催 4.我今有琼浆,来坐松下石。 5.巴陵无穷酒,醉杀洞庭秋。 6.山中玄月甘菊黄,山家琼浆郁金香。 7.尊中有琼浆,胡不饮且歌。 8.看花饮琼浆,听鸟鸣晴川。 9.蒋生扁舟泊那处,纵有琼浆还堪愁。 10.种秫酿琼浆,拾薪煮豆糜。 11.金樽盛琼浆,邑邑胡不乐。 12.绿蚁新醅酒,红泥小火炉。 13.酒肠堆曲蘖,诗思绕乾坤。 14.人生有酒须当醉,一滴何曾到九泉。 15.琼浆何时对琼瑟,唾壶敲缺闻高歌。恩佐娱乐 16.旧雨故人空正在望,新丰琼浆共谁尝。 17.且须饮琼浆,乘月醉高台。 18.琼浆留连拚十千,少年兴奋唯三五。 19.回来酌琼浆,挟瑟上高堂。 20.酒醒只正在花前坐,酒后还来花下眠。 21.中山琼浆盈羽觞,一乐黄金满千镒。 22.青丝银瓶送琼浆,赤栏画桥横钓舟。 悉心清理 悉心清理 23.琼浆既满樽,一吟还一倾。 24.腹中生怕相啖吞,急呼琼浆为解纷。 25.琼浆白玉缸,肉腊黄金盘。 26.命室酿琼浆,一壶聊复倾。 27.玉酒泛云罍,兰肴陈绮席。 28.旗亭琼浆日日沽,不识阳间折柳苦。 29.金尊清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。 30.奉君金卮之琼浆,玳瑁玉匣之雕琴。 31.兰陵琼浆郁金香,玉碗盛来琥珀光。 32.尊中有琼浆,胸次无尘事。 33.春来酒味浓,举酒对春丛。 34.与君对此饮琼浆,虽无南宫北苑庸何伤。 35.绮肴溢雕俎,琼浆盈金觞。 ---开头汇集,仅供分享练习 2/2